Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.butterflybliss.nl

 

Definities:

Gebruiker: De gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Butterfly Bliss. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Butterfly Bliss: Bazilia Lede-Gomes Dias, handelend onder de naam Butterfly Bliss, statutair gevestigd te Zaandam, Dalerveen 18, ingeschreven in het handelsregister onder KvK Amsterdam nummer 67937233.

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Butterfly Bliss een bruiloft, verloving of jubileum organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een Overeenkomst tot stand is gekomen wordt Opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Leverancier: Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert aan een door Butterfly Bliss te organiseren bruiloft.

Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Butterfly Bliss, alsmede op Overeenkomsten gesloten met Opdrachtgever en/of Leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften, in de breedste zin van het woord, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2     Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Butterfly Bliss en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.3     De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een Overeenkomst met Butterfly Bliss of het deelnemen bij/door of namens Opdrachtgever en aan een bruiloft/activiteit van Butterfly Bliss.

 

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud Overeenkomst

2.1     Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat beide partijen de Overeenkomst hebben ondertekend.

2.2     De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes/voorstellen kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3     Indien Butterfly Bliss de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een getekende Overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

2.4     De prijzen in genoemde offertes/voorstellen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.5     Een samengestelde prijsopgave verplicht Butterfly Bliss niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6     Aanbiedingen en offertes /voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.7     Indien in alle redelijkheid niet van Butterfly Bliss kan worden verwacht dat de reeds geaccepteerde Overeenkomst wordt uitgevoerd, staat het Butterfly Bliss vrij de Overeenkomst te beëindigen. Indien reeds is betaald, zal Butterfly Bliss dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst

3.1     Butterfly Bliss zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Butterfly Bliss heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

3.2     Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Butterfly Bliss het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

3.3     De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Butterfly Bliss aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Butterfly Bliss worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Butterfly Bliss zijn verstrekt, heeft Butterfly Bliss het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4     Butterfly Bliss is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Butterfly Bliss is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

3.5     Indien door Butterfly Bliss of door Butterfly Bliss ingeschakelde derden in het kader van een Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, dient de Opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.6     Opdrachtgever vrijwaart Butterfly Bliss dan wel door Butterfly Bliss ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan en waarvan vast komt te staan dat de hiermee gepaard gaande schade toerekenbaar is aan Opdrachtgever. .

 

Artikel 4 – Wijzigen van de Overeenkomst

4.1     Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienOvereenkomstig aanpassen.

4.2     Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Butterfly Bliss zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3     Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Butterfly Bliss de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.4     In afwijking van lid 4.3 zal Butterfly Bliss geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Butterfly Bliss kunnen worden toegerekend.

4.5     Butterfly Bliss behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de Opdrachtgever door te berekenen. Butterfly Bliss is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

 

Artikel 5 – Leveringstermijnen

5.1     Indien de Opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de Overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten cq schade geleden door Butterfly Bliss.

5.2     Het verzoek door de Opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen plaatsvinden in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Butterfly Bliss. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de Opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Uitbesteding werk aan derden niet ingeschakeld door Butterfly Bliss

6.1 Indien Opdrachtgever met betrekking tot de bruiloft diensten wenst af te nemen van anderen dan Butterfly Bliss, dan geschiedt dit in overleg met Butterfly Bliss.

6.2 De Opdrachtgever aanvaardt daarbij dat de in artikel 6.1 bedoelde derden zich conformeren aan de planning van Butterfly Bliss teneinde de uitvoering van de Overeenkomst niet te hinderen. Indien nodig bezien Partijen of de Overeenkomst op dit specifieke punt dient te worden aangepast.

6.3     Producten en/of diensten die niet door Butterfly Bliss zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via Leveranciers. Betaling van deze Leveranciers geschiedt via Opdrachtgever, tenzij partijen anders overeenkomen.

6.4     Butterfly Bliss wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van Leveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.

6.5     Mochten er geschillen ontstaan tussen Opdrachtgever en Leverancier, dan zal Butterfly Bliss pogen hiertussen te bemiddelen echter Butterfly Bliss kan nooit worden aangesproken voor enige schades, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en/of rentes en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen Opdrachtgever en Leverancier.

 

Artikel 7 – Medewerking Opdrachtgever

7.1     Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Butterfly Bliss Overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Butterfly Bliss gewenste vorm en wijze aan Butterfly Bliss ter beschikking worden gesteld.

7.2     Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Butterfly Bliss onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

7.3     Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Butterfly Bliss ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via/van derden afkomstig zijn. Butterfly Bliss is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Butterfly Bliss bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

7.4     Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door Butterfly Bliss noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde Butterfly Bliss in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

7.5     De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft Butterfly Bliss in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

7.6     Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan Butterfly Bliss schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.

7.7     Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor Butterfly Bliss en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan 1.5 uur rijden van de werkplaats van Butterfly Bliss is gelegen dan zal Butterfly Bliss de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen Butterfly Bliss en Opdrachtgever hierover plaatsvinden.

7.8     Opdrachtgever geeft toestemming aan Butterfly Bliss tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Butterfly Bliss.

 

Artikel 8 – Betaling

8.1     Bij het afsluiten van de Overeenkomst vindt er door de Opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Butterfly Bliss anders is overeengekomen. De Opdrachtgever ontvangt 14 dagen voor de bruiloft een tweede factuur voor het restant van 50 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk voor de bruiloft te worden voldaan. Na de bruiloft ontvangt de Opdrachtgever eventueel een derde en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2     De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Butterfly Bliss is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. Butterfly Bliss is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten. Opdrachtgever is alsdan een wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Butterfly Bliss op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4     Is Opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

8.5     Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 9 – Onderzoek, klachten en reclames

9.1     Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Butterfly Bliss te worden ingediend. Het indienen van reclames ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Butterfly Bliss ingediende facturen, tijdig te voldoen.

9.2     Butterfly Bliss dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 aansprakelijkheid en schade.

 

Artikel 10 – Opzegging, beëindiging en opschorting van de Overeenkomst

10.1   Butterfly Bliss heeft ten alle tijden het recht een Overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Butterfly Bliss heeft tevens het recht een Overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

10.2   Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij onverantwoordelijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Butterfly Bliss gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten Overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.3   Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Butterfly Bliss recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Butterfly Bliss zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

10.4   Butterfly Bliss is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de Overeenkomst Butterfly Bliss ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.

10.5   Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Butterfly Bliss op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Butterfly Bliss de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

10.6   Butterfly Bliss behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

10.7   Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten. Wanneer Opdrachtgever hier van afziet dient dit schriftelijk te worden toegelicht en door beide partijen overeen te komen.

10.8   Indien de Opdrachtgever een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Butterfly Bliss gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, 80 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 3 weken voor de levering, of 100 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de bruiloft of op de dag zelf.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en schade

11.1   Butterfly Bliss sluit elke aansprakelijkheid uit, welke aansprakelijkheid ontstaat uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit :

– Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer van een bruiloft, zoals ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en/of aanwijzingen.

– Handelen en invloeden van direct bij de uitvoering van het bruiloft betrokken derden.

– Handelen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van het bruiloft betrokken derden.

– Omstandigheden die niet te wijten zijn aan handelen en/of nalaten van Butterfly Bliss en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Butterfly Bliss kunnen worden toegerekend.

– Diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van zaken en/of vermissing van zaken en personen tijdens een bruiloft, op locatie dan wel op het nautische gebied.

– Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan derden, Leveranciers van goederen en/of diensten, dan wel goederen en/of diensten op zich geleverd door derden tijdens de uitvoering van een bruiloft.

– Beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Butterfly Bliss of derden.

– Schade aan goederen en/of diensten voor, tijdens of na een bruiloft is voor rekening en risico van betreffende Leverancier, voor deze schade kan Butterfly Bliss nimmer aansprakelijk gesteld worden.

11.2   Indien Butterfly Bliss aansprakelijk is te houden voor het vergoeden van enige schade dan betreft dit slechts aantoonbare, directe schade, tot maximaal het overeengekomen factuurbedrag11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan; de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Butterfly Bliss aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Butterfly Bliss toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4   Butterfly Bliss is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Butterfly Bliss of haar ondergeschikten.

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

12.1   Niets van wat Opdrachtgever van Butterfly Bliss heeft bekomen mag worden verveelvoudigd d.m.v. druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook, Butterfly Bliss behoudt te allen tijde de rechten.

12.2   Butterfly Bliss behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Butterfly Bliss geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Butterfly Bliss niet in staat is de verplichtingen na te komen.

13.3   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd, de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4   Voor zover Butterfly Bliss ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Butterfly Bliss gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 15 – Geschillen

15.1   Beide partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.2   De rechter in de vestigingsplaats van Butterfly Bliss is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Butterfly Bliss het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Artikel 16 – Toepasselijkheid recht

16.1   Op elke Overeenkomst tussen Butterfly Bliss en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 – Overig

17.1   Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De meest recente versie is te raadplegen op www.butterflybliss.nl